Ett CFO-arbete utan konflikter?!
– knappast möjligt eftersom ekonomisystemet inte är företagets primära verksamhet, men ändå har en så styrande effekt.

– Vad ska man då göra med sina konflikter – kan man lösa dem eller…?

– Finns det nåt positivt med konflikter, eller är det bara elände…?

Låt oss börja med några grundbultar (som delvis besvarar frågorna ovan):

– Konflikter – att vi tycker olika i frågor som engagerar oss – tillhör vanligheten.

– Det är en naturlig del av samvaron att personers behov och önskemål inte alltid sammanfaller. Utan konflikter skulle tillvaron bli tråkig och mycken skaparkraft skulle gå förlorad. Liksom ”nöden är uppfinningarnas moder” så skapar konflikter ofta kreativitet och nya lösningar.

– Konflikter börjar ofta med missförstånd och handlar huvudsakligen om känslor och låsta positioner kopplat till en viss sakfråga.

– Konflikter är något vi gör, inte nåt vi har - de är ett resultat av vad vi säger och hur vi beter oss.

– Alla som påverkas av en konflikt har ansvar för det som sker/inte sker. Att utse en ”syndabock” är att smita från sitt ansvar.

– Konflikthantering inbegriper såväl förebyggande arbete som konfliktlösning - tricket är att se konflikter som ett gemensamt problem!

 – Konstruktiv konflikthantering innebär att man:

 • öppnar för viktiga frågor
 • kommer in på de verkliga problemen
 • ökar individernas kunskaper och engagemang för att lösa problem
 • bidrar till bra kommunikation så att nya och bättre lösningar skapas

– Brist på konflikthantering:
 • tar energi från viktiga arbetsuppgifter eller frågor
 • förstör arbetsmoralen, ger dåligt självförtroende eller orsakar stress
 • skapar låsningar och gör grupper och individer till meningsmotståndare
 • leder i värsta fall till våld eller ansvarslöst beteende

– En bra utgångspunkt för att lösa konflikter kan vara att vilja lära nåt av situationen och av den andre, ha attityden: ”Det ligger nåt i vad du säger!”

Vad ska jag göra och hur ska jag göra det?

Nedan följer ett antal frågor som jag använder vid konflikthantering mellan två och upp till tolv personer.

En utgångspunkt är att alla skall bli sedda och uppmärksammade för sin tolkning av situationen, sina känslor, funderingar och förslag.
Jag brukar inledningsvis föreslå att vi byter ordet ”konflikt” mot ”problem” - redan då kommer de berörda personerna igång med ett samskapande.

 • 1. Alla presenterar sin uppfattning om VAD de anser att problemet är.
 • (ofta är det lika många uppfattningar som personer)
 • 2. Alla….. : HUR jag känner mig med dessa problem
 • 3. Alla …. : Hur jag bidrar till att vi har dessa problem .
 • (alla är medskapande till situationen)
 • 4. Alla…: Vad vi hittills har gjort åt problemet .
 • (för att undvika ”more of the same”)
 • 5. Alla….: Mina behov och önskemål i denna situation.
 • 6. Kom överens om åtgärder och uppföljning.

Arbeta med en fråga i taget, alla svarar och de olika svaren noteras på tavla eller whiteboard. Varje fråga leder till klargöranden och förtydliganden – redan vid fråga två eller tre har ofta helt nya perspektiv öppnat sig för många: ”Om jag bara lyssnat på dig tidigare”, ”Det här borde vi gjort för länge sen”

Du och deltagarna måste vilja arbeta med konflikten vilket bland annat förutsätter ett aktivt lyssnande.
Några ”regler” som underlättar lyssnandet, kan vara:
a) Du återger vad den andre sagt - innan du säger ditt (alltså, inled med att säga exempelvis: ”Jag hör dig säga att problemet beror på dålig kommunikation inom ledningsgruppen, min uppfattning är…”)
b) Att inte avbryta varandra - ge varandra ostörd tid

Om ni har svårt att lyssna och prata med varandra - ta hjälp av en medlare!

Konflikter och konfliktlösning drar mycket energi - förebyggande arbete är en god investering – det handlar om att skapa delaktighet och kommunikation i arbetet med planering och uppföljning av verksamheten, att ha levande arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Bra informationssystem och former för beslutsfattande är två viktiga funktioner som kan förebygga missförstånd - och konflikter.

Öppenhet, nyfikenhet, ärlighet och mod att ta upp saker som känns jobbiga, är bra ingredienser i arbetet med konflikter – det gäller både i ledningsgruppen och med de egna medarbetarna – jaa, faktiskt i alla sammanhang.

Hör gärna av dig med frågor och funderingar till cfoworld@idg.se
På återseende & med vänliga hälsningar!
Joar Orefjärd