Ett nytt år närmar sig, med nya lagar och regeltolkningar, bland annat inom skatt. CFOworld bad Elisabeth Granhage, Tax Senior Manager på Ernst & Young att presentera de viktigaste förändringarna, både för stora och små företag.

För företagens del nämner Elisabeth Granhage bland annat att fastighetsskatten för juridiska personer höjs från årsskiftet, därför kan det bolag som planerat att investera i fastigheter eller att omstrukturera sitt fastighetsägande passa på att göra det innan året är slut.

En annan sak som de mindre bolagen bör vara medvetna om är att 2010 är sista året då delägare i fåmansföretag har rätt att ta ut skattefri utdelning, så kallad sparad lättnad. Efter i år kommer möjligheten för en delägare att få ut ett belopp skattefritt från företaget, att försvinna.

För alla företag är det viktigt att sätta sig in i de rättsfall som avgjorts under året och som påverkar hur lagstiftningen tolkas:

– Diligentia-målet kan få viss betydelse, inte just inför årsskiftet, men man kanske bör se över sina räntenivåer när man har på inlåning från koncernbolagen, säger Elisabeth Granhage.

Målet gällde prissättning av räntor på koncerninterna lån från ett svenskt moderbolag till ett svenskt dotterbolag. Bolagen saknade i detta fall koncernbidragsrätt. Regeringsrättens dom slog fast att den avtalade räntan inte var marknadsmässig och därmed inte avdragsgill.

En annan dom från regeringsrätten som kan vara värd att uppmärksamma innebär att det finns möjlighet att göra endast deklarationsmässiga justeringar vid upplösning av periodiseringsfond. Regeringsrätten konstaterade här att det inte krävs någon motsvarande upplösning av periodiseringsfonden i bokföringen utan att justeringen kan ske endast skattemässigt. Detta kan vara användbart exempelvis när ett bolag som har periodiseringsfonder får ytterligare kostnader som inte beaktats i bokslut och vid skatteberäkning.

– Om man ska sälja ett bolag med underskott bör man fundera på om det finns periodiseringsfonder som kan lösas upp inför försäljningen, och om man kan begära omprövning så att periodiseringsfonderna löses upp. Detta leder till ett mindre underskott. När ett underskottsföretag säljs uppkommer begränsningar av dessa underskott varför det kan vara intressant att minska underskotten.

Bland årets rättsfall finns också ett avgörande från regeringsrätten som innebär att dubbelbestraffning kan användas vid skattetillägg: Det finns inget hinder emot att döma en person för skattebrott fastänSkatteverket tidigare beslutat om skattetillägg för samma brott. Det finns inte heller enligt Regeringsrätten hinder mot att tillämpa Lag om skatteflykt och att påföra skattetillägg för samma brott.

– Man har varit aktiv från Skatteverkets sida med att tolka rättsfall och komma med ställningstaganden om Skatteverkets uppfattning i olika frågor under året. Även om företag har trott att de har tolkat reglerna på rätt sätt, kan de nya ställningstagandena från Skatteverket leda till en ny tolkning. Det är viktigt att företaget inför sitt deklarationsupprättande i vår funderar över vilka transaktioner som bolaget gjort och vilka upplysningar företaget behöver lämna till Skatteverket tillsammans med deklarationen. I normalfallet skall skattetillägg inte påföras då den skattskyldige lämnar tillräckligt med uppgifter för att Skatteverket skall kunna åsätta en korrekt taxering.

Checklista: vanliga misstag inom skatteområdet för företag

  • Om ett aktiebolag sålt andelar i onoterade bolag är kostnader i samband med försäljningen inte skattemässigt avdragsgilla. ”Det är en sak vi ofta märker att företag missar”, säger Elisabeth Granhage.
  • Skatteverket har i ett ställningstagande ansett att endast betalda pensionsförsäkringar utgör en avdragsgill kostnad. Alltså: försäkringen måste betalats under 2010 för att vara avdragsgill under 2010.
  •  Håll reda på underskotten och se till att de är redovisade i rätt ruta. ”Om man av misstag skulle ha lagt underskottet i fel ruta påförs ett skattetillägg. Det är viktigt att se över rutinen för detta, det är ju tråkigt om man sitter i en underskottssituation och ändå måste betala skattetillägg”.
  • Se till att som ägare ta ut rätt lön från fåmansföretag. För att få rätt att utnyttja löneunderlaget, ska man ha tagit ut 10 inkomstbasbelopp. För nästa år ligger det på 521 000. I år är rätt lön 511 000 kronor.