För att vinna en upphandling är det avgörande att leverantören och affärssystemet kan uppvisa en gedigen referenslista inom den upphandlande kundens egen bransch. För att kunna välja rätt system och säkerställa en framgångsrik implementation är det viktigt att förstå betydelsen av branschbeprövade affärssystem.

Leverantörerna av affärssystem lägger idag mycket stort fokus på vidareutveckling av funktionalitet för specifika branscher. Endast ett fåtal leverantörer behåller sin särställning som standardsystem utan paketerade branschuppsättningar. Det är väldigt kostnadskrävande att bredda affärssystemen till nya branscher och endast de största och globala leverantörerna har tillräckligt med resurser och ekonomisk styrka för att utveckla systemlösningar som täcker i stort sett alla branscher. Övriga leverantörer är tvingade att begränsa sig till ett urval av branscher och rör sig normalt sett inte utanför dessa områden.

Inom branschsegmenten industri, handel och service har flertalet av de äldre affärssystem av tradition haft en relativt bred och djup funktionalitet. Idag räcker det dock inte längre att ha en generellt sett bred och djup funktionalitet – leverantören och affärssystemet måste stödja hela processflödet inom respektive bransch samt omfatta de funktioner som är helt unika för den aktuella branschen. Som en följd av detta ser vi idag en trend till att leverantörerna av affärssystem nu väljer att gå ännu djupare in i olika branscher. Ett exempel på detta är SAP som är på fram väg med en nischad lösning till transportbranschen och har anlitat svensk spetskompetens inom transportbranschen för att stödja lansering och implementering. Andra exempel är IFS och Epicor som båda har förvärvat externa kassastödssystem som komplement till sina respektive satsningar inom branschområdet retail för att uppnå heltäckande lösningar från ”back-end” till ”front-end”. Även Microsoft arbetar aktivt för att stärka sin tidigare bristande branschfunktionalitet via satsningen ”Industry Builder”. Här har ett antal utvalda partners levererat kompletterande nischlösningar till Dynamics AX där Microsoft står för paketeringen så att många partners kan utbildas till att leverera de olika branschlösningarna.

Offentlig sektor

Det är värt att notera att de flesta leverantörerna av affärssystem, för den svenska marknaden, enbart fokuserar på kunder inom privat verksamhet. Detta beror på att behoven inom den offentliga sektorn skiljer sig mer åt mellan olika länder jämfört med de behov som finns inom privat verksamhet. På den svenska marknaden för offentlig verksamhet är det mycket få leverantörer som lyckats etablera sig. Inom den kommunala sektorn är det idag 4 leverantörer som helt dominerar marknaden - Aditro, Agresso, Logica och Visma.

Orsakerna till att det finns få leverantörer inom kommunsektorn är flera. En vanlig orsak är att man väljer ”som grannkommunen gjort”. Detta bottnar i att grannkommunerna har ett nära samarbete och erfarenhetsutbyte, man hjälper ofta varandra i frågor som rör verksamhetsutveckling och IT-investeringar. Den huvudsakliga orsaken kan dock kopplas till regelverket kring LOU (Lagen om offentlig upphandling). Regelverket är inte lämpat för den typ av investering som ett affärssystem innebär (komplex blandning av system, funktioner och tjänster som skall åstadkomma ett resultat som är svårt att tillfullo beskriva i förväg). Detta medför att de flesta leverantörerna väljer att avstå från att lämna anbud eller av företagspolitiska skäl inte kan uppfylla de formella krav som ställs.

Tittar man framåt, och samtidigt beaktar den utveckling som varit, så kan möjligheterna tyckas små för ytterligare leverantörer att slå sig in bland dessa fyra på den kommunala marknaden. Det finns dock tecken på förändringar. Dels är marknadssituationen annorlunda i övriga nordiska länder där fler aktörer är aktiva och dels finns det exempel på leverantörer som rustar sig för satsningar på den svenska offentliga marknaden. Exempelvis pågår det satsningar både hos SAP och Microsoft för att etablera sig inom den offentliga sektorn.

Privat sektor
Det är stor skillnad mellan de olika leverantörerna hur de i praktiken genomför sina satsningar inom olika branschsegment. De flesta leverantörer eftersträvar inte att lösa alla behov inom respektive bransch. När exempelvis IFS uppger att de fokuserar på branschsegmentet Telecom och Energy & Utilities så innebär det inte att de levererar alla system som kunderna inom detta branschsegment behöver. IFS levererar normalt sett inte de centrala kärnsystemen, exempelvis debiteringsfunktionerna, som används inom dessa branscher. Däremot fokuserar de på att leverera lösningar som stödjer kompletta underhållsprocesser för den enorma tekniska infrastruktur som finns inom dessa branschsegment.

Några leverantörer väljer att utveckla branschlösningar helt själva medan andra låter sina partners stå för utvecklingen. Det finns även exempel på leverantörer som arbetar med kombinationer av dessa modeller. Ett globalt exempel är SAP som själva utvecklar breda lösningar inom 26 utvalda branscher och samtidigt utnyttjar sina partners till att leverera mer specialiserade branschlösningar inom respektive bransch. Ett lokalt exempel är Jeeves som utvecklar en gemensam och generell lösning och överlåter till sina partners att ta fram specifika branschtillägg.

Som kund är det viktigt att observera att leverantörernas satsningar inom olika branscher oftast sker på global nivå. Detta innebär att även som satsningen sker internationellt finns det oftast begränsningar i hur den lokala kompetensen och leveransförmågan ser ut till olika branscher. För exempelvis Sverige och Skandinavien som betraktas som en mycket liten marknad är utbudet av branschfokusering mer begränsat jämfört med England, Frankrike, Tyskland och USA.

Partners och strategier
Hos Microsoft är det framförallt partners som utvecklar branschlösningarna och det finns ett stort urval av branschlösningar baserat på Dynamics NAV och Dynamics AX. Microsoft har nyligen övergått till att erbjuda kunderna certifierade branschlösningar. Detta är en tydlig förändring till tidigare då branschlösningar enbart kunde erhållas genom Microsofts partners.

Microsoft har skapat branschlösningar via samarbete med ett antal utvalda partners som har stått för utvecklingen. Microsoft marknadsför och stödjer branschlösningarna men har inte underhålls- och felsökningsplikt som fortsatt ligger kvar hos den partner som har utvecklat lösningen. Dessa utvalda samarbetspartners är skyldiga att leverera nya versioner av branschlösningen tre månader efter det att Microsoft har levererat en ny version av sin grundlösning inom Dynamics NAV respektive Dynamics AX. Trots goda intentioner och gott samarbete skapar denna modell en problematisk frågeställning ur kundens perspektiv. Vem har ansvaret för ett fel om felet kan härledas till integrationen mellan den partnerutvecklade branschlösningen och det av Microsoft utvecklade standardsystemet? Även SAP utvecklar branschlösningar där det givetvis kan finnas risk för fel, men i det fallet är det enbart SAP som är ansvarigt för felkorrigering. Det medför en mindre komplex situation då det bara finns en leverantör av källkod.

Det finns skillnader i leverantörernas strategier för hur den branschspecifika funktionaliteten skall utvecklas till respektive systemlösning. Några leverantörer väljer att utveckla helt ny källkod till nya branschspecifika moduler medan andra skapar utökad funktionalitet genom en breddning av konfigurationen till standardsystemet. Ofta är det dock en kombination av dessa två strategier som används. Ett exempel är Lawson där strategin kring M3 är att alla branscher omfattas inom ett och samma system och att branschspecifika funktioner kan aktiveras via konfigurering av systemet. Samma sak gäller exempelvis Agresso och IFS medan motsatt gäller exempelvis SAP och Microsoft där branschlösningarna är tilläggsdelar till standardsystemet.

I praktiken behöver det inte vara någon skillnad för kunden om behoven löses via särskild konfigurering eller via specialutvecklad funktionalitet förutsatt att systemet är anpassat till branschens sätt att bedriva verksamhet. Oftast finns det dock ett större djup i branschlösningar som utvecklats som specifik källkod till en given bransch. I det fallet har man kunnat utveckla funktionen från början utan att bli begränsad av det andra systemets befintliga källkod.

Tabell kundsegment:

Tabellen visar vilka målgrupper som respektive leverantör/affärssystem riktas mot. Flertalet affärssystem täcker flera kundsegment men har sin huvudsakliga målgrupp inom en begränsat kundsegment. Klicka på bilden för att se en större version.

För att se fler tabeller över olika branscher:Klicka här.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning