– Kontrollerna läggs ut på Skatteverkets hemsida på en detaljerad nivå jämfört med tidigare där kontrollerna presenterats på områdesnivå. Resultat som vi hoppas på av att vi publicerar dem så pass öppet är att företagen får en chans att titta på detta och slippa fastna i kontrollerna. Kontrollerna syftar till att upptäcka olika typer av fel, till exempel beräknings- och summeringsfel, som man kan åtgärda själv, säger Andreas Voxberg, analytiker på Skatteverket som arbetat med att ta fram materialet.

Två av de områden där Skatteverket valt att offentliggöra några av de faktorer som de kontrollerar är moms och arbetsgivaravgifter.

För redovisning av moms kontrollerar Skatteverket alltid att:

 • Moms att betala/återfå är ifylld
 • Utgående moms är ifylld i de fall det finns en momspliktig försäljning, uttag eller inköp
 • Utgående och ingående moms är rätt summerad.

För redovisning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt kontrollerar Skatteverket alltid att:
 • Avdragen skatt inte är större än det deklarerade underlaget
 • Avdragen skatt och sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt är korrekt summerade
 • Deklarerat underlag för arbetsgivaravgifterna och särskild löneskatt överensstämmer med respektive procentsats
 • Korrekt kod anges för USA, Kanada och Québec (ruta 67)
 • Regionalt stöd är korrekt beräknat
 • Belopp i hela arbetsgivardelen bara deklareras med positiva belopp.

Många enklare typer av fel som summerings- eller räknefel som kan uppstå i deklarationen kan inte uppstå om ett företag deklarerar elektroniskt.

Enligt Anderas Voxberg är en av de vanligaste problemområdena i deklarationerna just moms och gränsöverskridande handel som redovisas i den periodiska sammanställningen. Inom detta område kontrollerar Skatteverket att:
 • Periodisk sammanställning lämnas för det fall utrikeshandel deklarerats för varor eller tjänster inom EG
 • Uppgifter om utrikeshandel i skattedeklarationen stämmer överens med de uppgifter som redovisas i periodisk sammanställning
 • Inköp av varor och tjänster som rapporteras från andra EG-länder tas upp till beskattning i skattedeklarationen

– Den periodiska sammanställningen är ska från och med januari 2010 lämnas månadsvis för de flesta. Här finns en hel del differenser mellan den periodiska sammanställningen och skattedeklarationer som även fanns med tidigare kvartalsrapporter.
Även förra året valde Skatteverket att dela med sig av sina rutiner för kontroll av företag.

– Vi har tittat på resultaten från förra året och vi har inte sett att felen har minskat jättemycket, men en del. Vi har även fått positiv feedback, bland annat från externa revisorer.

– Det stärker också bilden av Skatteverket, att vi vill hjälpa företagen att göra rätt från början. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel, säger Andreas Voxberg.