Så här mitt i bokslutssäsongen kommer det många frågor om vilka lättnader som gäller och när. Jag har därför sammanfattat de viktigaste förändringarna nedan. Jag har också kommenterat där förslaget från Utredningen för enklare redovisning inte medförde någon ändring. Utöver det finns några få ändringar sist i artikeln men först en uppföljning av det viktiga förslaget om leasing från IASB.

Uppföljning leasing
Jag skrev om redovisning av leasing enligt de olika regelverken i november 2010. Remisstiden på förslaget till nya leasingregler har nu gått ut. Ett syfte med förändringarna är att det ska bli mycket svårare för företagen att redovisa som operationellt leasingavtal. Den främsta kritiken mot förslaget kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Komplexiteten och kostnaderna för att införa förslaget.
  • Försämrad jämförbarhet som ett resultat av antalet uppskattningar och bedömningar som krävs av förslaget.
  • Definitionen av ett leasingavtal.
  • Riktningen och målet med förslaget till redovisning hos leasegivaren.

IASB har därför bestämt att arbeta vidare med följande frågor:

  • Definitionen av ett leasingavtal
  • Redovisning hos leasegivaren
  • Leasingperioder
  • Variabla leasingavgifter
  • Hur vinster och förluster ska redovisas.


Utredningen för enklare redovisning

Utredningen för enklare redovisning lämnade i juni 2009 ett delbetänkande om förenklingar i redovisningar. Dessa skulle framför allt riktas till mindre företag men utredningen tog ut svängarna lite och föreslog lättnader i vissa fall även för större företag. Hur blev det med förslaget? Att observera är att vi i slutet av 2010 fick höjda gränsvärden för större företag. Ett större företag är nu ett företag som överskrider gränsvärdena 50 anställda, 40 (tidigare 25) mkr i balansomslutning och 80 (tidigare 50) mkr i nettoomsättning under två år.

Ingen av lättnaderna nedan gäller för företag med kalenderår 2010 utan alla gäller med början för företag med brutet räkenskapsår.

Förkortad resultat- och balansräkning
Ett mindre företag får nu visa en förkortad resultaträkning i sin årsredovisning utan att behöva hävda konkurrensskäl. Nettoomsättningen måste dock alltid visas om inte företaget ansökt och fått tillstånd av Bolagsverket att utelämna detta belopp. Ett mindre företag får också visa en förkortad balansräkning vilket innebär att det är tillåtet att i balansräkningen endast visa beloppen på rubriknivå, dvs. den nivå som är tvingande enligt ÅRL.

Upplysning om sjukfrånvaro
Upplysningskravet om sjukfrånvaro har tagits bort för samtliga företag.

Upplysning om könsfördelning
Upplysningar om antalet anställda fördelat mellan män och kvinnor, totalt för företaget och fördelat per land, samt fördelning mellan män och kvinnor bland styrelseledamöter, vd och andra personer i företagsledningen är kvar.

Upplysning om taxeringsvärde
Upplysningen om taxeringsvärdet är borttaget för samtliga företag.
Upplysning om förändringar i anläggningstillgångar
Enligt ÅRL ska upplysningar lämnas hur de olika posterna under anläggningstillgångar har förändrats under året. Här har det införts lättnader för mindre företag som innebär att upplysningar ska lämnas enligt följande:
- Anskaffningsvärde (samtliga)
- Årets inköp och avyttringar (samtliga)
- Överföringar (samtliga)
- Årets avskrivning (samtliga)
- Årets nedskrivning (samtliga)
- Årets uppskrivning (samtliga)
- Ackumulerade avskrivningar (större företag)
- Ackumulerade nedskrivningar (större företag)
- Ackumulerade uppskrivningar (större företag)
- Korrigeringar av tidigare års av-, ned- och uppskrivningar (större företag).

Löner och ersättningar
Utredningen för enklare redovisning förslog stora lättnader i upplysningar om löner och ersättningar, bl.a. att mindre företag som tillämpar den kostnadsslagsindelade resultaträkningen inte ska behöva upplysa om löner och ersättningar samt sociala avgifter. Detta förslag gick inte igenom. Däremot har upplysningarna om löner och ersättningar till styrelse och VD begränsats till att vara tvingande för större företag och övriga publika aktiebolag (det vill säga publika aktiebolag som inte uppfyller kraven för större företag enligt ÅRL). Även upplysningarna om pensioner och liknande förmåner samt avgångsvederlag begränsas till denna krets.

Upplysningen om löner och ersättningar per land är borttagen.

Upplysningar för publika aktiebolag
Upplysningarna för större företag gällde tidigare bara just de företag som uppnått storlekskraven för större företag. Sedan 1 januari 2011 gäller dessa upplysningskrav alla publika aktiebolag, dvs. även de som inte uppfyller storlekskravet på att vara större företag.

Marknadsvärdering av tillgångar
ÅRL innehåller också en delvis förändrad värderingsregel i och med att det för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2011 och senare inte är tvingande att göra pålägg för skälig andel av indirekta tillverkningsomkostnader.

Koncernredovisningsskyldighet
Sedan augustiboksluten 2010 behöver inte moderföretag vars samtliga dotterföretag är av ringa betydelse upprätta koncernredovisning till följd av ändringar i EG:s bolagsdirektiv. Denna ändring är gjord av förenklingsskäl.

Värdering till verkligt värde
Det finns i ÅRL bestämmelser som att biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra materiella anläggningstillgångar samt immateriella tillgångar får marknadsvärderas. Dessa skjuts löpande upp i avvaktan på skattebestämmelser och är nu uppskjutna till att gälla räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2011.

Om skribenten: Eva Törning är redovisningsspecialist på Grant Thornton. Hon är ordförande i Fars Kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet och ledamot i Fars Policygrupp för redovisning. Skicka ett mejl till eva.torning@grantthornton.se eller kommentera nedan för att komma i kontakt med henne.