Det är svårt för ett enskilt företag att bedöma vilken ränta just det företaget ska betala på sina lån. Även om två olika företag har lika stora förhandlingsutrymmen kan räntesatsen variera till följd av att bankens finansiering av lånen varierar utifrån bland annat risk och löptid. Risken i utlåningen till ett visst företag mäts i företagets kreditvärdighet och ställda säkerheter och löptiden utgörs av den tid banken formellt eller informellt har garanterat att lånet inte sägs upp.

Utöver att förhandla bättre kan därför alla företag påverka sin ränta genom att förbättra kreditvärdigheten, ställa bättre säkerheter till banken och förstå löptidens betydelse. Här följer tio värdefulla tips.

10 tips för att sänka räntan

Undvik ansökningar om betalningsföreläggande och betalningsanmärkningar
Att företagets skulder inte ska passera Kronofogden före betalning är lika enkelt som viktigt. Även om påverkan på kreditvärdigheten är störst för mindre företag har betalningsbeteendet betydelse även för större företag. Om företaget fått ett betalningsföreläggande eller en betalningsanmärkning är det viktigt att undvika fler. Betydelsen för kreditvärdigheten är nämligen avtagande trots att betalningsanmärkningar visas så länge som i fem år.

Diskutera kreditvärdigheten med banken
För större företag grundas bankens bedömning av kreditvärdigheten på såväl kvantitativa som kvalitativa faktorer. Exakt hur bedömningen sker är bankens affärshemlighet, men i grunden är det en fråga om vilken kreditvärdighet företaget har och vilka de viktigaste faktorerna för att förbättra denna är. Den enskilt viktigaste faktorn är sannolikt alltid skuldsättningsgrad och soliditet, men därefter kan det variera beroende på bank och bransch.

Var snabb och noggrann med registreringar
Ofta kan enbart kompletta årsredovisningar ligga till grund för uppdatering av de kvantitativa faktorerna i kreditvärdigheten. Skicka därför alltid årsredovisningar som visar bättre resultat och/eller finansiell ställning än föregående räkenskapsår till Bolagsverket för registrering snarast möjligt. På samma sätt är det viktigt att vara noggrann med andra registreringar hos myndigheter, exempelvis är företagets SNI-kod en faktor som ingår bedömningen av kreditvärdigheten.

Låna i rätt bolag
Om företaget ingår i en koncern och det finns lån i flera koncern-företag erbjuds normalt företagen samma räntevillkor och koncernen är då även sammanbunden av borgensförbindelser och/eller pant i aktier. Ofta bestäms koncernens kreditvärdighet genom att de enskilda låntagande företagens kreditvärdigheter viktas utifrån storlekarna på banklånen.

Försök därför alltid att strukturera banklånen i de företag som har bäst kreditvärdigheter.

Se fakturabelåning som en möjlighet
Fram till 2007 fanns inga sakliga skäl för företag som hade tillgång till andra låneformer att överväga fakturabelåning. I dag är bankreglerna annorlunda och pant i kundfordringar är en bättre säkerhet än exempelvis företagshypotek.

Bortse därför från gamla rykten om att fakturabelåning signalerar svaghet och utnyttja istället tillgången till en bra säkerhet.

Använd finansbolagstjänster för investeringar
Ofta ställs företag inför valet att finansiera investeringar i maskiner och inventarier med befintlig likviditet eller avbetalningsköp/leasing. Även om avbetalningsköp och leasing är olika tjänster är räntan densamma.

Om valet att använda befintlig likviditet innebär att utnyttja en checkräkningskredit så avstår företaget från att använda en bättre säkerhet i form av direktpant i maskinen eller inventariet till förmån för att använda en sämre säkerhet i form av exempelvis företagshypotek.

Uppdatera fastigheternas värden
Pant i lågt belånade fastigheter är en av de bästa säkerheterna och alla fastighetsägande företag har sannolikt utnyttjat pantbrev i fastigheterna till att få bra räntevillkor. Vad som inte är lika frekvent är att hålla fastighetsvärdena uppdaterade. Fastighetslånen minskar genom amorteringar och fastighetsvärdena ökar i flera fall genom värdestegringar, vilket allt annat lika innebär en kontinuerlig förbättring av belåningsgraden.
Håll därför fastighetsvärdena uppdaterade genom externa värderingar som utförts av fastighetsvärderare accepterade av banken.

Var aktiv med kapitalbindningen
Med kapitalbindning avses den tid som banken under normala omständigheter garanterar lånet. Normalt innebär kort kapitalbindning en lägre kostnad för banken och därmed en lägre ränta. Därför har det blivit vanligare att bankerna avtalar om en särskild kapitalbindningstid, vilket inte ska förväxlas med räntebindningstid.

Välj korta kapitalbindningstider om företaget har bra kreditvärdighet och inte känner osäkerhet i tillgången till bankfinansiering varken idag eller i framtiden.

Tänk på att kostnaden för kapitalbindning ska variera
De banker som erbjuder aktiva val mellan olika kapitalbindningstider offererar dessa påslag på samma sätt som de offererar själva basräntan och räntemarginalen.

Bankens faktiska kostnad för olika kapitalbindningar varierar dagligen och styrs ytterst av bankens förutsättningar att emittera obligationer på olika löptider. Fråga banken hur påslaget har bestämts och följ utvecklingen på räntemarknaden på samma sätt som basräntan.

Förhandla bättre
Sist, men kanske viktigast, är att varje CFO skapar en referensram över hur räntevillkoren borde vara. Utan en bra referensram eller kontinuerliga bankupphandlingar tvingas företaget förhandla utan att veta förhandlingsutrymmet, en normalt sett mycket svår uppgift!

Om skribenten: Tommy Furland är grundare av Fundcurve och gästkrönikor på CFOworld.