Om analysen

HerbertNathan & Co genomför regelbundet analyser av samtliga ledande affärssystem på den skandinaviska marknaden. Sedan 2003, när deras verksamhet etablerades, har de publicerat mer än 30 olika analyser inom områdena affärssystem, CRM, HR respektive beslutsstöd. I början av 2014 publicerade de en uppdatering av deras stora analys av affärssystem i Sverige. Denna analys inkluderar Sveriges 24 ledande affärssystem.

Syftet med deras analyser är att ge läsaren en förståelse för de förändringar som pågår inom branschen och vilken effekt dessa förändringar har för den egna verksamheten. Deras analyser fungerar även som en grundläggande guide för de kunder som planerar att upphandla och byta system, och därigenom har behov av att få en överblick av hur marknaden ser ut.

Årets utgåva av rapporten har de valt att grunda på en stor kundundersökning, där de har samlat in fakta och erfarenheter från ett stort antal företag och organisationer som genomfört upphandling och byte av affärssystem. Dessa erfarenheter bör kunna vara värdefulla för er som är på väg ut i en upphandling.

CFOworld har fått den unika möjligheten att återge ett axplock av deras omfattande rapport (cirka 120 sidor).

Kraftfulla system från mindre aktörer

Fortfarande är SAP den dominerande leverantören av affärssystem till den målgrupp som består av Sveriges 1000 största företag och organisationer inom privat sektor. Detta inkluderar alla företag med fler än cirka 200 anställda.

I den målgruppen har SAP cirka 17 procent av marknaden. Det har skett stora förändringar de senaste åren där de tidigare dominanterna IFS, IBS och Intentia (numera Infor) väsentligt tappat marknadsandelar. Den huvudsakliga orsaken till detta är att de mindre leverantörer i dag kan erbjuda väldigt kraftfulla och billigare system. Detta innebär att många tidigare kunder till IFS, IBS och M3 i samband med uppgradering istället väljer att byta till ett något enklare men billigare system.

Vinnare de senaste åren i denna målgrupp är Jeeves, AX, NAV och Agresso.

Spelfältet har minskat

De olika affärssystemen i Sverige kan kategoriseras efter den kundgrupp där de har majoriteten av sina befintliga kunder.

Oftast kan leverantören uppvisa kunder i ett väldigt brett spektra. Trots detta visar statistiken att man tydligt kan utläsa i vilken målgrupp de har huvudparten av sina kunder. Till detta ska man dock väga in att flertalet mindre affärssystem har vuxit successivt de senaste 10-15 åren och i dag kan möta betydligt större kunder än vad som var möjligt tidigare.

Detta gäller inte minst Pyramid som tidigare enbart verkade i målgruppen 10-50 anställda. De senaste åren har Pyramid blivit ett vanligt affärssystem även i målgruppen 50-100 anställda. Det sker således en förflyttning uppåt i målgrupp av de små affärssystemen.

På motsvarande sätt sker en förflyttning av de stora affärssystemen nedåt mot mindre kunder då marknaden hos stora kunder blivit slutsåld. Alla leverantörer håller nu på att fokusera på målgruppen företag med cirka 100-500 anställda. Spelfältet har därmed minskat på den svenska marknaden.

Tuff dragkamp om kunderna

Det finns i Sverige cirka 40 olika affärssystem som erbjuds till målgruppen företag och organisationer med fler än 25 anställda. Av dessa affärssystem är det omkring 25 leverantörer som erbjuder en aktiv försäljning samt kan påvisa investeringsvilja när det gäller underhåll och nyutveckling av produkten.

Som följd av den svaga konjunkturen, som hållit i sig sedan 2009, är det förhållandevis få upphandlingar i Sverige. I snitt genomförs endast cirka 500 nya upphandlingar per år i målgruppen företag med fler än 25 anställda. I målgruppen företag med fler än 100 anställda minskar antalet upphandlingar till cirka 200 per år i Sverige.

Detta är alldeles för få för att kunna hålla igång det stora antalet leverantörer och partners på den svenska marknaden. Effekten är konsolidering och konkurser. Flertalet stora affärssystem såsom SAP, IFS, IBS, Oracle och M3 kan endast uppvisa några få nya kunder per år medan de något mindre systemen Jeeves, NAV, AX och Monitor har en något högre försäljningstakt. Bäst går det givetvis för de minsta leverantörerna som vänder sig den stora målgruppen med små företag.


Affärssystemet har blivit kritiskt för verksamheten

De senaste 10 åren har betydelsen av affärssystemet ökat från att ha varit viktigt till väsentligt, och i dag ät det kritiskt för verksamheten. Detta hänger samman med att den totala systemmiljön har blivit fullt integrerad såväl inom den egna organisationen som i samverkan med kunder, leverantörer och partners.

En teknisk driftstörning skapar i dag på väldigt kort tid enorma problem, eftersom oerhört många användare och partner blir berörda. Det finns i dag ytterst få företag och organisationer som har möjlighet att bedriva sin verksamhet utan tillgång till affärssystemet.

Dessutom har affärssystemet blivit en grundläggande faktor till att kunna effektivisera och rationalisera verksamheten och att sänka kostnadsmassan. Av denna anledning är affärssystemet på väg att bli företagets mest prioriterade investeringsområde.

I dag upplevs affärssystemet som kritiskt av cirka 55 procent av alla företag. Inom 5 år beräknas detta ha ökat till cirka 75 procent av alla företag.


Funktionalitet viktigare än pris

Ett beslut i valet av affärssystem bygger alltid på summan av ett flertal beslutskriterier. Priset har alltid varit och kommer även fortsättningsvis vara en viktig del i beslutet.

Dock har funktionalitet blivit den viktigaste beslutsdelen som en följd av stort fokus på att hitta affärssystem som fullt ut stödjer kundens verksamhet. Flertalet företag och organisationer inser värdet av ett funktionellt system och att detta skapar stora möjligheter att utveckla verksamheten.

De senaste åren har även leverantören vuxit fram som ett viktigt beslutskriterium. Detta hänger samman med att flertalet affärssystem i dag saluförs och implementeras av återförsäljare istället för av den leverantör som utvecklar affärssystemet.

Att hitta rätt partner är ofta viktigare än att faktiskt välja det mest optimala affärssystemet. Betydelsen av konsulternas kunskap och erfarenhet kan inte nog poängteras.


Beslutsstöd i fokus inför framtiden

Det vanligaste misstaget efter driftsättning är att projektorganisationen monteras ned, baserat på att projektet är genomfört. Detta trots att verksamheten i samband med driftstarten faktiskt inte kan påvisa några direkta positiva effekter i verksamheten.

Normalt uppkommer effekterna successivt först cirka 6-12 månader efter driftstarten och endast om det finns en organisation som fokuserar på att fullfölja realiserandet av de effekter som identifierades före upphandlingen.

Undersökningens sammanställning från cirka 250 befintliga kunder av affärssystem visar att störst fokus inför framtiden ligger på beslutsstöd. Trots moderna system saknar många kunder tillfredställande verktyg för att kunna analysera och presentera aggerarad information.

Allt pekar på att efterfrågan på beslutsstöd fortsätter att ligga i fokus de kommande 10-15 åren. Vi är på väg in i en tidsålder där den som har bäst koll på läget bli morgondagens vinnare.


Hämmad verksamhet orsak till investeringen

Det finns många olika orsaker till varför företag och organisationer väljer att upphandla och byta affärssystem. I många fall anges ”gammalt system” som orsak.

Detta säger dock inget om den egentliga orsaken. Även ett gammalt system kan faktiskt fungera optimalt för en modern verksamhet. Om man undersöker vidare kommer det fram att den huvudsakliga orsaken hänger samman med verksamhetens behov av att utvecklas – och det befintliga affärssystemet hämmar utvecklingen.

Antingen genom att systemet inte längre kan uppgraderas eller att kunden helt enkelt har en verksamhet som i dag avsevärt skiljer sig från situationen när affärssystemet anskaffades. I båda fallen har kunden fastnat i sin utveckling och behöver ett nytt affärssystem som bättre kan stödja den långsiktiga utvecklingen. Detta skapar också ofta en bra grund till att kunna motivera investeringen och den arbetsinsats som kommer krävas för installationen.


Standard blir allt vanligare

Både 80- och 90-talet präglades av kundunika anpassningar. Samtliga leverantörer påvisade och uppmuntrade kunderna till att förädla sin systemlösning med kundunika tillägg. På kort sikt visade det sig fördelaktigt då kunden fick ett system som följde kundens processer. Dock, på längre sikt, har det i många fall blivit en katastrof då man har fastnat i gamla versioner helt utan möjlighet till uppgradering.

I dag finns det en grundläggande förståelse hos såväl kunden som leverantören att en standardlösning är att föredra, och att kundunika tillägg ska reduceras till ett absolut minimum för att undvika framtida problem. Majoriteten (cirka 60 procent) av alla installationer av ett affärssystem bygger på 90-100 procent standard.

Förutom ökad insikt hos kunderna kan vi konstatera att flertalet affärssystem i dag kan erbjuda så bred och djup grundfunktionalitet att behovet av anpassningar har minskat avsevärt under de senaste tio åren. De flesta affärssystem har stöd till merparten av kundens processer.

Licenspriserna på väg ner

Licenspriset för en användare av ett komplett affärssystem (lokal installation) ligger marknadsmässigt runt cirka 20.000-25.000 kronor. Trenden är dock att detta pris successivt pressas nedåt. Anledningen är såväl en fortsatt svag konjunktur som att tillväxten av molnbaserade affärssystem skapar svår konkurrens. I en svag konjunktur får priset lätt rollen som en avgörande faktor till att vinna en upphandling. Detsamma gäller timpriset på konsulttjänster.

Flertalet systemleverantörer har en normalprislista där priserna varierar mellan 1.200 och 1.700 kr/timme. Trots detta är det väldigt få leverantörer som i dag faktiskt kan få ut högre priser än cirka 900-1.200 kr/timme för sina konsulter. Även detta är en direkt följd av konjunkturen. Hellre sälja en konsult till låg timtaxa än att låta konsulten sitta på bänken.


Molnbaserade affärssystem tar över

Trenden med molnbaserade affärssystem fortsätter. De senaste två åren har utvecklingen varit dramatisk när det gäller målgruppen små kunder (upp till cirka 50 anställda). Allt pekar på att marknaden för traditionella affärssystem baserade på lokal installation är helt död efter 2016. Efter denna tidpunkt kommer inte längre någon liten verksamhet att köpa ett traditionellt affärssystem. Det saknas helt enkelt incitament till att göra en lokal installation.

Utvecklingen går något långsammare när det gäller målgruppen medelstora företag (cirka 100-500 anställda) och ännu långsammare för de allra största företagen. Orsaken är att såväl medelstora som stora företag har en mer komplex infrastruktur med många sammankopplade system och integrationer med såväl kunder som partners.

I dag har merparten av de molnbaserade affärssystemen brister när det gäller möjligheten att utbyta information.


Marknaden består av möss och elefanter

Den svenska marknaden är en mix av små och extremt stora aktörer, där alla slåss om i princip samma målgrupp. Därmed hamnar man som kund lätt i en urvalssituation, där leverantörernas profiler varierar extremt mycket.

Marknaden kan delas upp i tre huvudkategorier:

  • Lokala leverantörer.
  • Internationella leverantörer.
  • Globala leverantörer.

Gruppen med lokala leverantörer inkluderar primärt svenska leverantörer som enbart fokuserar på den svenska eller nordiska marknaden. Ingen aktör som fokuserar på denna målgrupp har större omsättning än cirka 250 MSEK.

Gruppen internationella leverantörer har oftast en omsättning i nivån 1.000-5.000 MSEK. Ingen av dessa aktörer har kunnat bli internationella utan kapitaltillskott i form av börsnotering eller investeringsbolag.

Gruppen med globala aktörer är ytterst liten och omfattar endast fyra aktörer: Microsoft, SAP, Oracle och Infor. Dessa leverantörer kan erbjuda produkter och tjänster för nästan samtliga länder i världen.

Skillnader i funktionalitet och fokusområden

Även om affärssystemen på den svenska marknaden kan uppvisa en generellt sett bred och djup funktionalitet, så finns det avsevärda skillnader när man dyker djupare ned i en analys av systemen.

Det är dock viktigt att i detta sammanhang påpeka att man måste skilja på vilken funktionalitet som finns i systemet och vilken funktionalitet som kan erbjudas på den svenska marknaden. Inte minst SAP är ett system som erbjuder ett enormt utbud av funktionalitet, samtidigt som det finns ett flertal funktionsområden där det helt saknas kompetens att tillgå i Sverige och där det krävs konsulter från utlandet för att kunna genomföra en installation.

Likaså är det viktigt att belysa att funktionalitet per modulområde enbart visar den ena sidan av produkterna. Det är minst lika viktigt att även göra en analys av vilka bransch- och industrivertikaler som kan erbjudas av leverantören. Ofta är detta en viktigare parameter än att betrakta antalet funktioner inom respektive modul.

Här hittar du hela översikten.