67 procent av företagen i Sverige har svårt att hitta personal med rätt yrkeserfarenhet och 54 procent uppger att de inte kan hitta personer med rätt utbildning. Det är några av resultaten i Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät 2016

4 571 företag har svarat på enkäten och i likhet med tidigare enkäter har företagen svårt att matcha de jobb som finns med de ansökningar de får in.

- Så länge inget drastiskt görs för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden så fortsätter resultaten att vara negativa. Strukturella utmaningar som låg rörlighet och låg andel enkla jobb består, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

De flesta företag löser rekryteringsproblemen med att låta den existerande personalen jobba mer. 45 procent angav att det var så de hanterade frågan medan ägarna/ledningen fick jobba mer i 37 procent av företagen, som vi kan anta till stor del då är småföretag.

Konsekvenserna av rekryteringssvårigheterna är att företagens tillväxtmöjligheter begränsas. 28 procent av företagen som hade svårt att rekrytera fick tacka nej till order, 27 procent fick lägga en planerad expansion på hyllan och 23 procent drog ner på produktion och service.

Den tekniska utvecklingen gör också att kompetenskraven kan förändras snabbt. En fjärdedel av företagen som svarade på enkäten sa att kompetenskraven på personalen har förändrats i stor grad jämfört med för fem år sedan. Majoriteten av företagen menar dock att de lyckats anpassa kompetensen i företaget, genom vidareutbildning till exempel, till de nya behoven. Bara en procent uppgav att de inte lyckats alls med det.

Rekryteringen sker till stor del via informella nätverk som 60 procent av företagen använde för att hitta personal. 37 procent gick ut på sociala medier och 32 procent satte ut platsannonser. 45 procent gick via Arbetsförmedlingen, men frågan är hur effektivt det var.

48 procent tyckte att resultatet var dåligt eller mycket dåligt när de gick via Arbetsförmedlingen. Motsvarande siffra för informella nätverk var elva procent medan 30 procent var missnöjda med resultaten från sociala medier.

Enligt Svenskt Näringsliv gör det att medlemsföretagen i stor utsträckning gett upp hoppet om Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal.

- Allt för ofta är kontakterna med Arbetsförmedlingen omständliga och leder inte till att företagen kan rekrytera de medarbetare de har behov av, säger Patrik Karlsson.