Sveriges ekonomi utvecklades starkt under 2015 och enligt tidiga indikationer för i år väntas ekonomin att fortsätta att växa(1). Vi har en ökande BNP, bland annat tack vare en hög befolkningsökning, vilket bidrar till en ökande efterfrågan i ekonomin. Arbetsmarknaden fortsätter att stärkas och arbetslösheten ligger nu på den lägsta nivån sedan 2008. Vi ser även en fortsatt stigande investeringsnivå inom industrin och positiva trender för produktion och orderingång(2). Konjunkturläget i Sverige har varit positiv under det senaste året och förväntas att fortsätta att vara ljus även i år(3).

Teknikloppet

För att kunna upprätthålla en hållbar utveckling, i takt med den fortsatta ekonomiska tillväxten, behöver svenska företag ligga i framkanten av den tekniska utvecklingen. Vare sig det är inom den privata eller offentliga sektorn, det rör stor maskinutrustning eller nya datorer, är det viktigt för företag att ha modern och uppdaterad utrustning. Avancerad och digitaliserad teknik möjliggör besparingar genom ökad effektivitet och produktivitet, minskade driftskostnader samt ett mer effektivt utnyttjande av personalens tid. Det i sin tur kan leda till en långsiktig ekonomisk, och även en miljövänlig, vinst. Digitaliserad teknik är särskilt avgörande inom produktion där nya digitala lösningar inte bara accelererar designprocessen och minskar produktionstiden utan även kan optimera effektivitet och underhåll genom intelligenta dataanalyser. Investeringar i moderna resurser är speciellt viktigt i den snabba tekniska utveckling vi har och är avgörande för att kunna behålla konkurrenskraften.

Men investeringar i ny teknik är oftast väldigt kostsam och för många företag är det en stor utmaning att få tillgång till tillräckligt kapital. Till följd av bankernas ökade kapitaltäckningskrav har det blivit svårt för organisationer att få fler banklån. Detta är en stor nackdel i ­synnerhet för små och medelstora företag som redan måste betala en premie för standardlån jämfört med större företag. Den begränsade tillgången på överkomliga banklån kan därför lätt omintetgöra eventuella planer för investeringar. För att undvika att urholka likviditeten och redan ansträngda budgetar är det många företag som väljer att skjuta upp nya investeringar och därför riskerar att ’svettas ut’ sina resurser. Föråldrad och omodern utrustning har en skadlig effekt på effektiviteten hos verksamheten vilket förstås hämmar konkurrenskraften.

Bredda finansieringskällorna för att frigöra kapital
Framåtblickande företag runt om i världen använder sig allt mer av alternativa finansieringsmetoder, istället för traditionella lån, för kunna genomföra investeringar i modern teknik. De inser att viktiga investeringar kan möjliggöras genom att en diversifiering av finansieringsmetoderna samtidigt som det gör det möjligt att bibehålla likviditeten och bevara kreditutrymmet hos banken. Det är stor efterfrågan på kapital och tillräckligt flexibla finansieringsplaner som är anpassade till företagens specifika behov(4).

Med flexibla finansieringslösningar kan de löpande kostnaderna för de investeringar som gjorts neutraliseras av de besparingar som den uppdaterade eller nya utrustningen resulterar i. Den här typen av ”pay as you save”-finansiering möjliggör viktiga investeringar utan att värdefullt kapital binds upp. Istället kan dessa tillgångar användas inom andra verksamhetsområden såsom bemanning och marknadsföring. Dessa skräddarsydda finansieringsmodeller möjliggör förutsägbara betalningar under kontraktsperioden och tillåter att villkoren, frekvensen och beloppen för betalningarna kan anpassas efter företagets individuella behov.

När det är dags för företaget att investera i modern teknik och nya resurser är det många komponenter att ta hänsyn till. Allt kapital kostar och det gäller att finna den lösning som bäst gynnar den egna verksamheten – både idag och i framtiden.

I en tid där konjunkturläget har ljusnat och företag återigen har möjligheter att växa och utforska nya marknader, för att generera en långsiktig tillväxt, kan finansiell effektivitet vara den avgörande skillnaden mellan att kunna tillvarata taktiska möjligheter och att förlora sådana.

Fakta

  1. SCB Sveriges Ekonomi: Statistiskt perspektiv, nummer 4, december 2015
  2. SCB-Indikationer: Ekonomisk månadsöversikt januari 2016, 2 februari 2016
  3. SCB-Indikationer: Ekonomisk månadsöversikt februari 2016, 2 mars 2016
  4. Siemens Financial Services, Driving Digitalization and Automation, november 2015