Självkörande bilar, maskiner som själva berättar när de behöver service, väderdata som input för ­bemanningen på akuten, automatiska produktrekommendationer baserade på dina och andras preferenser – det finns många användningsområden för data för verksamhets- och affärsutveckling i olika former. Hur vi kan hantera och utnyttja egen och andras data kommer att bli en allt viktigare del i arbetet med att bygga företags och hela länders konkurrenskraft. Capgemini Consultings senaste internationella studie visar att satsningar inom operational analytics växer kraftigt, men också att resultaten skiljer sig mycket åt. Svenska företag investerar till exempel mycket inom området men får ut jämförelse­vis lite av sina satsningar vilket riskerar att skada vår konkurrenskraft i det långa loppet.

De flesta företag har börjat sina analys­initiativ på kund- och marknadssidan. Att börja här är naturligt och troligen klokt då det kan inbegripa mindre komplicerade dataset och processer vilket gör sannolikheten för lyckosamma och snabba resultat, som avtryck på kundnöjdhet och varumärke, större. Dock är det inte här de stora effektiviseringarna finns att göra. En amerikansk studie gällande tillverkningsindustrin (Technet: ”The $371 Billion Opportunity for ”Data Smart” manufacturers” maj 2014) visar att potentialen är tre gånger större för operational analytics jämfört med potentialen för analytics inom kundprocessen, nästan 120 miljarder US dollar jämfört med bara 38 miljarder US dollar. Denna insikt har fått konsekvenser och allt fler vänder nu blickarna inåt, där de stora besparingarna kan hämtas hem.

Konkreta resultat
Det är därför inte konstigt att över 70 procent av de organisationer vi intervjuat nu väljer att fokusera sin digitala transformation gällande analytics mer på interna processer än på de som möter kunden. I en liknande studie som Capgemini Consulting genomfört tillsammans med MIT Sloan Management Review 2013 (”Embracing Digital Technology: A New Strategic Imperative”)så var situationen nästan diametralt motsatt. Då – för bara tre år sedan – handlade bara 26 procent av företagens digitala initiativ om interna processer.

De resultat man kan uppnå med operational analytics är högst konkreta och kan ofta räknas i kronor och tid. I rapporten nämns många konkreta exempel. Bryggerijätten Ambev har exempelvis minskat sin lagerhållning med 50 procent. Brittiska retailjätten Tesco har minskat kostnaden för supply chain med över 100 miljoner pund per år samtidigt som man genom att använda extern data, som väderdata, ökat träffsäkerheten i utbudet vilket ökat kundnöjdheten markant. Intel har effektiviserat en viktig process från 4 timmar till 30 sekunder. Läkemedelsföretaget Merck har genom att jämföra över 5 miljoner satser vaccin och över 15 miljarder beräkningar lyckats förbättra kvaliteten på produktionen avsevärt. Gruvutrustningsföretaget Joy Global ökade utnyttjandet av gruvmaskiner från 50 till 70 procent genom att samla in och analysera data. Detta skapade en 65-procentig ökning av produktionen.

Inte helt enkelt
Operational analytics sprider sig alltså snabbt. Därmed inte sagt att det är helt enkelt att förändra interna processer som supply chain och tillverkning. De 600 undersökta företagen kan sorteras in i fyra distinkta kategorier:
Game changers – de organisationer som integrerat merparten av sina operational analytics initiativ i affärsprocesserna och som också har fått de resultat man sökt.
Optimizers – de organisationer som har fått bra resultat av operational analytics, men i begränsad omfattning (ofta ett fåtal affärsprocesser).
Strugglers – de organisationer som har integrerat operational analytics i många affärsprocesser, men som har svårt att få ut konkret värde.
Laggards – de organisationer som just börjat med operational analytics och som oftast har en bit kvar till full implementering och förändring.

Det kanske inte kommer som en överraskning att antalet game changers är få. Bara 18 procent av de undersökta företagen har nått så långt. Av de övriga hamnar hela 41 procent i kategorin laggards – alltså de som knappt börjat. Andelarna är naturligtvis olika mellan olika branscher, där energisektorn ligger bra till medan exempelvis fordonsindustrin enligt undersökningen halkar efter. Fordonsindustrin investerar stort inom analytics men har haft begränsad lycka med genomförandet inom just operational analytics. Många företag har alltså potentialen att röra sig från laggards eller strugglers till game changers.

För att förstå vad som krävs för att lyckas har vi undersökt vad som kännetecknar de som lyckats bäst, och återfinns i gruppen game changers:

  • De integrerar information och strävar efter att skapa en holistisk bild av organisationen och all dess avdelningar och processer. Hela 43 procent av de företag som kategoriseras som game changers har lyckats med detta.
  • De använder data från många olika håll och av många olika slag. Game changers använder gärna data som kommer utifrån organisationen, liksom ostrukturerad data.
  • De använder analys som en central del i sitt dagliga beslutsfattande. Operational analytics är integrerat i verksamheten.
  • De har stöd från organisationens högsta ledning för sina initiativ.
Level of implementation and success of operational analytics initiatives
Level of implementation and success of operational analytics initiatives

Tappar konkurrenskraft
Svenska företag placerar sig generellt i kategorin strugglers vilket alltså lite slarvigt uttryckt betyder att organisationerna vill men inte kan. Företagen investerar, men får inte ut de effekter de önskar. Svenska företag ­ligger också efter i skiftet från kund- till operationellt fokus. Detta är särskilt dåliga nyheter för traditionell svensk tillverkningsindustri – våra exportföretag tappar kon­kurrenskraft.

Andra länder, och då framför allt USA och amerikanska företag, lyckas betydligt bättre och över 50 procent når de mål man satt upp, jämfört med exempelvis 23 procent i Kina, och då är det dessutom många amerikanska företag som satsar inom området. Faktum är att USA är det enda land som kategoriseras som game changer och även om många olika faktorer påverkar ett lands konkurrenskraft är ledarskap inom operational analytics en viktig indikator på USA:s frammarsch gällande global konkurrenskraft. Enligt en studie från den amerikanska US Council of Competitiveness (“2016 Global Manufacturing Competitiveness Index”, januari 2016) kommer USA att gå om både Kina och Tyskland fram till 2021, medan Sverige efter en uppgång under 2016 faller till plats 18.

How do countries fare in realizing success from operational analytics initiatives?
How do countries fare in realizing success from operational analytics initiatives?

På alla ledares agenda
Är loppet kört? Nej. Det finns flera saker som talar för att svenska organisationer ganska snabbt kan komma på banan be­träffande operational analytics. Den viktigaste har att göra med ledarskap. Digital ­Transformation är på alla svenska ledares agenda och projekt för operational analytics är inget undantag. Situationen är klart annorlunda i exempelvis Tyskland där bara 14 procent av projekten inom operational analytics leds eller sponsras av högt placerade ledningspersoner. För Sverige handlar det i första hand inte om ytterligare stora investeringar. Det handlar istället om att få bättre avkastning på det vi redan investerar, det vill säga att gå från struggler till game changer och ligga steget före länder med liknande industrisektorer. Men för att lyckas krävs en transformation av svenska företag och att man vågar ta in operational analytics i sitt besluts­fattande fullt ut.

Transformation från struggler till game changer påverkar flera områden men är definitivt möjlig om vilja, beslutsamhet och stöd från den högsta ledning finns. Vi ser att följande områden är kritiska:

  • Säkerställ att satsningarna inom operational analytics tydligt stödjer de övergripande strategiska målsättningarna.
  • Inför styrmekanismer som underlättar koordination och spridning och implementation av lärdomar genom hela organisationer. Värdet av operational analytics är helt beroende på hur väl insikter kan integreras i verksamheten.
  • Skapa ett system för kontinuerlig utvärdering av värdet av analyserna och återkoppling från de som arbetar med den aktuella verksamheten – och se till att det finns en beslutsstruktur som möjliggör ständig förändring av de påverkade processerna.
Global competitiveness rankings, selected countries, 2013-2021
Global competitiveness rankings, selected countries, 2013-2021

Dessa tre punkter är viktiga inte bara för att få mer ut av investeringar inom analytics utan för att driva hela den digitala transformationen, som är en ännu större fråga. En tidigare rapport från Capgemini Consulting och MIT, (”Why Digital Dexterity Matters”, december 2015) visar att de företag som lyckats med att genom digital teknologi utvecklas till riktigt ”digitala organisationer” uppvisar högre tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet än sina konkurrenter. Att använda data på rätt sätt är en viktig del i denna process men lika viktig är förmågan att organisera sig kring digitala initiativ och sätta det digitala i första rummet. Ett exempel är Starbucks där en Chief Digital Officer (CDO) tidigt till­sattes. Innan dess låg lojalitetsfrågor, kort, global marknadsföring, mobil och sociala medier alla på olika ställen. Nu är allt samlat vilket har inneburit att 12 miljoner kunder regelbundet använder sig av Starbucks ­appar.

Var ska man då börja att leta efter effektiviseringar? Vår studie visar att det finns få lågt hängande frukter utan istället finns det ett flertal områden med stor potential men där vi också ser utmaningar vid genomförandet. Prediktivt underhåll och bättre kvalitetskontroll inom produktion och logistik är nödvändiga områden att adressera men det går inte att göra med vänsterhanden.

Svenska företag har en mycket bra möjlig­het att öka sin konkurrenskraft genom operational analytics men det kräver att vi lär av dem som lyckats och tar ­bredare grepp om frågan. Användandet av data kommer att öka och den verksamhet som använder denna resurs bäst kommer att få ett stort försprång.

Future benefits of implementation of analytics initiatives in different functional areas
Future benefits of implementation of analytics initiatives in different functional areas

En av Capgemini Consultings ­klienter i Sverige – ett större försäkringsbolag – har exempelvis effektiviserat delar av sin skade­regleringsprocess med hjälp av automatisering och robotisering. Ett enklare försäkringsärende kan hanteras helt utan mänsklig inblandning, från skadebedömning till utbetalning. På detta sätt frigörs värdefull tid hos skadereglerare att hantera de mer komplexa försäkringsärendena.

Specifikt för CFO:er, handlar det framförallt om att utnyttja de möjligheter som operational analytics kan medföra, alltifrån automatiserad prognostisering av kassaflödet och managementrapportering i mobilen till planering och prognoser i realtid. Med hjälp av operational analytics, bör moderna ekonomifunktioner kunna generera ännu större affärsvärde och ytterligare stärka sin roll som strategisk affärspartner.