Innan du bestämmer dig för vilken modell som passar ditt företag bäst ska du se över alla alternativ som står till buds. Allt fler bolag väljer att anställa en egen bolagsjurist. Trenden är tydlig. Tidigare räknade man med kanske 1 bolags­jurist per 1 000 anställda eller per miljard i omsättning. Denna tumregel tycks inte gälla längre. Vi ser en trend mot att bolag i storleksordningen 100-300 anställda som anställer en egen bolagsjurist. Trenden är särskilt tydlig när det gäller avtalsintensiva företag, såsom inom outsourcing och it-utveckling, eller ip-tunga företag, såsom inom life sciences och mjukvaruföretag. Det gäller även företag som lyder under stränga regulatoriska krav, såsom finans och läkemedel. Här finns det mycket pengar att spara samtidigt som kvaliteten och skyddet av företagets materiella rättigheter kan höjas högst avsevärt. 

Fördelarna med en egen bolagsjurist är många. Till att börja med så är kostnaden för en anställd bolagsjurist cirka en femtedel av vad en advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå kostar. Du får alltså mer för pengarna. Dessutom får du någon som dedikerar all sin kraft på att hjälpa ditt företag. Du får en rådgivare som förstår företagets kultur, företagets affärsmodeller, dess riskprofil och därför kan ge bättre råd än en extern advokat. Dessutom får du en ”ordningsman i klassen” som håller reda på avtal och bolagsformalia samt någon som kan bygga upp och/eller förenkla era egna processer så att kvaliteten i allt ni gör genomgående blir bättre.

Fördelar & nackdelar
Det finns alltså många fördelar med att anställa en bolagsjurist. Vad finns det då för nackdelar? En är givetvis flexibiliteten och bredden. En person klarar inte alla typer av frågor och du kommer att ha behov av olika experter som stöttar din bolagsjurist inom de områden som hen inte har tillräcklig egen expertis inom. En annan är ju att när du väl gjort ditt val får du räkna med att ha kvar din nya bolagsjurist under överskådlig tid. Att byta advokatbyrå är givetvis betydligt enklare. Slutligen kan det vara svårt att anställa rätt profil. Många vill ha någon med 5-7 års erfarenhet som ska klara av att hantera såväl svåra strategiska frågor, exempelvis kring företagsförvärv, myndighetsutredningar och principiellt viktiga rättsprocesser samtidigt som personen i fråga ska fungera som ordningsman och hålla reda på en rad för företaget viktiga dokument, hantera och förhandla allehanda standardavtal. I branschen brukar vi kalla dem Enhörningar. De existerar mest i rekryteringsbolagens annonser, men kan sällan låter de sig fångas in i verkligheten.

Det är lätt att man i samband med den första rekryteringen hamnar i valet mellan en lite dyrare senior resurs som kan jobba tillsammans med ledningen kring de strategiska frågorna, men som samtidigt är ganska omotiverad att hantera enklare standard­ärenden, eller någon som är motiverad att hantera dessa enklare ärenden, men saknar tillräcklig erfarenhet att hantera de strategiska frågorna.

Bättre men dyrare
I de flesta fall är det bättre att anställa en mer senior jurist, som helst jobbat som bolagsjurist på ett annat företag i samma bransch. Då får du någon som direkt kan bidra och ta med sig mycket av tänk och arbetsprocesser som det tar många år att bygga upp för en yngre jurist som kommer direkt från en advokatbyrå. Nackdelen här är kostnaden. En senior bolagsjurist kostar cirka 1,5 miljon per år.

Vad finns det då för alternativ? I princip finns det tre alternativ:

  • Anlita extern juridisk expertis på löpande räkning – fördelen är att det är en rörlig kostnad och du får tillgång till en bredd av olika expertisområden. Nackdelen är att det blir kostsamt och oftast en reaktiv service för krishantering och inte en proaktiv uppbyggnad av ditt företags strukturkapital.
  • Att anställa en egen bolagsjurist – fördelen är att du får ut mer service för pengar och kan proaktivt stärka ditt företag. Nackdelen är flexibiliteten och bredden och att hitta rätt kandidat. Du kommer sannolikt även fortsättningsvis att behöva anlita extern expertis så frågan är hur mycket sparar du i slutändan.
  • Att anlita en extern bolagsjurist i ett fast avtal, kanske på deltid - fördelen är flexibiliteten, både vad avser volym och bredd, samtidigt som du får tillgång till en proaktiv service. Nackdelen är möjligen att kostnaden blir något högre per timme jämfört med en egen anställd, men ofta kan helheten bli ­billigare eftersom man kan minimera behovet av de dyrare advokaterna som en yngre egen bolagsjurist måste kompletteras med. 

Det tredje alternativet är vad vi kallar en Kentaur – en hybridtjänst som kombinerar bolagsjuristen proaktiva och affärsinriktade arbetssätt med den flexibilitet som du får genom att anlita en advokatbyrå. Du får en bolagsjurists kloka huvud, men på en advokats flexibla ben. Detta alternativ fanns knappt för tio år sedan men blir allt vanligare när allt flera kvalificerade bolagsjurister väljer att erbjuda sina tjänster utanför de traditionella advokatbyråerna.

Alternativa leverantörer av juridiska tjänster
De alternativa leverantörerna av juridiska tjänster är på frammarsch och vi ser idag ett trendbrott där inhyrda bolagsjurister ofta är det första steget i en process att skaffa sig en ”egen” juridisk resurs att arbeta med. Trenden är särskilt stark i USA och England vilka marknader oftast leder utvecklingen av affärsnära och kostnadseffektiva lösningar vad gäller juridiska tjänster. Många av våra största företag i Sverige har dock hakat på trenden i så måtto att man idag hellre använder sig av en inhyrd bolagsjurist under några dagar i veckan med erfarenhet från branschen när man behöver en förstärkning på juristsidan under en kortare eller längre tid, exempelvis under föräldraledighet. Att använda sig av en advokatbyrå i dessa sammanhang blir alldeles för dyrt såvida man inte tar in en biträdande jurist vilken då oftast inte kan någonting om branschen ifråga och som behöver i vart fall sex månaders träning innan hen kan hantera enklare ärenden någorlunda självständigt.

Se till att vara professionell
Slutligen, se till att vara professionell oavsett om du rekryterar eller köper in en resurs för juridiken. Gör en bedömning av vilken modell som passar ditt företags situation bäst. Ta in förslag från flera leverantörer. Förhandla fram de rätta villkoren. Låt inte slentrian eller gamla kontakter stå i vägen för det affärsmässigt riktiga valet när du behöver juridisk hjälp. Agera precis lika professionellt som du gör när det gäller it och HR-resurser och andra inköp till företaget.