Att vara med och forma företagets strategi är en viktig del i många CFOers arbete. Exakt hur det arbetet ska gå till kan dock variera beroende på verksamhetens och ledningens nuvarande och framtida utmaningar.

Ajit Kamil, forskningsdirektör på Deloittes CFO-program, har identifierat fyra roller som en CFO kan anta för att arbeta strategiskt.

  • Leverantör. I decentraliserade organisationer kan mycket av strategiansvaret ligga ute hos verksamhetscheferna. CFOns roll här blir till stor del att bygga upp en central analysfunktion som kan förse verksamheten med de data och analyser som de behöver för att formulera strategier och se om de verkligen ger önskat resultat.
 
  • Utmanare. Här fokuserar CFOn på att analysera risker med existerande och nya affärer. CFOns främsta ansvar är att minimera riskerna och se till att utdelningen på nya projekt och verksamheter verkligen har realistiska möjligheter att bli tillräckligt hög för att motivera investeringen. Den här rollen är speciellt viktig när företaget överväger att göra en stor strategisk investering
 
  • Arkitekt. Här arbetar CFOn mycket med att hitta resurser för de strategiska investeringarna. En CFO som fyllt sin roll som utmanare kan i nästa skede alltså behöva bli en arkitekt istället. Här krävs ett nära samarbete med verksamhetschefer och övrig ledning för att alla ska vara överens om vad som behövs och sedan är det CFOns uppgift att ”hitta vägen” dit.
  • Transformerare. När det krävs stora förändringar behöver CFOn arbeta mycket nära VDn för att forma strategin. Det kan handla om allt från förändringar i verksamhetsstrukturen till att räkna på hur företaget kan få loss resurser för framtida investeringar. CFOns roll är att visa hur företaget kan transformera dagens verksamhet och vad som krävs finansiellt för att nå målet.

Vilken roll som är den rätta kan variera i takt med att verksamhetens utmaning växlar. Dessutom kan en CFO ofta behöva fylla flera roller samtidigt, men rollerna ger en uppfattning om vad de viktigaste funktionerna kan vara för en CFO under den närmaste framtiden.