Det är för krångligt för svenska företag att följa statliga regler. Det menar Svenskt Näringsliv och de stöder sig på en ny rapport där de låtit en företagarpanel med över 3 100 företag av skilda storlekar över hela landet svara på frågor.

Den visar bland annat att 60 procent av företagen i panelen upplever regelbördan som stor eller mycket stor. 32 procent av de svarande menar att skulle kunna spara över tio timmar i månaden på administrativt arbete om reglerna förenklades.

Problemet verkar också öka för 64 procent av företagen i undersökningen menade att regelbördan blivit större under de senaste två åren.

- Vi går åt fel håll. Siffrorna är alarmerande. Regelkrånglet ökar och Sverige faller i OECD:s ranking, och vi halkar efter flera av våra främsta konkurrentländer som arbetar seriöst med regelförbättring för att underlätta för sitt näringsliv, säger Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv och författare till rapporten.

Svenskt Näringsliv kommer också med en rad förslag som de menar skulle minska regelkrånglet för företagen. Det handlar till exempel om att politikerna måste ta ett helhetsgrepp och skapa en sammanhållen strategi för regelförbättring.

En annan punkt är att det måste till fler och bättre konsekvensutredningar. En annan rapport från Regelrådet, som har som uppgift att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar, visade i och för sig på en förbättring, men fortfarande uppfyllde ungefär hälften av utredningarna inte rådets krav.

- Utgångspunkten bör vara att inget förslag ska föras vidare i processen utan godkänd konsekvensutredning. Det borde vara självklart att man analyserar och har klart för sig vilka följderna blir av ett förslag innan man agerar. Idag är det i flera fall uppenbart att det fungerar tvärtom. Regeringen sätter upp mål, därefter kommer analysen eller ingen analys överhuvudtaget, säger Göran Grén.

I det stora hela handlar det stor del om att politikerna måste engagera sig mer i frågan menar Svensk Näringsliv.

- Alla förslagen i rapporten kan, om viljan finns, relativt enkelt genomföras, och skulle i de flesta fall inte påverka den offentliga budgeten, säger Göran Grén.