Företagsledning och anställda har klara roller när det gäller vem som ska leda och vem som ska följa de direktiv som ledningen kommer med. Men mellanchefer måste kunna leda sin grupp samtidigt som de ska genomföra order som kommer uppifrån.

Hur den här dynamiken påverkar de som arbetar som mellanchefer har inte undersökts särskilt väl menar forskarna Eric Anicich, University of Southern California, och Jacob Hirsh, University of Toronto som därför genomfört en studie om mellanchefernas arbetssituation som de presenterar i Harvard Business Review.

Problemet bygger i mångt och mycket på att ledningens och de anställdas krav, behov och uppfattningar inte alltid går ihop och då hamnar mellancheferna i kläm. De måste å ena sidan underordna sig ledningen och genomföra de strategier som kommer uppifrån, men de måste också få med sig sin grupp för att kunna nå önskat resultat.

Det betyder att mellancheferna får hantera fler konflikter än andra grupper i organisationen och det påverkar förstås arbetssituationen negativt. I en annan undersökning visade det sig att andelen mellanchefer som visade tecken på depression och ångest var högre än för andra grupper på företaget.

För att förbättra situationen för mellancheferna har forskarna tagit fram en rad förslag:

  • Förenkla rapportstrukturen så att mellancheferna inte behöver växla mellan att agera uppåt och neråt så ofta.
 
  • Kartlägg kommunikationen inom organisationen för att se hur anställda i olika roller samspelar med andra anställda. Hur mycket sker ansikte mot ansikte, hur mycket går digitalt, hur påverkar det olika gruppers känsla av makt gentemot andra grupper?
 
  • Hjälp mellancheferna att se sin roll som en helhet och inte som en chef ibland och en underlydande ibland. Mellanchefen är en egen roll som där båda rollerna måste kunna hanteras. En del är bra på den växelgången medan andra kan behöva hjälp med att hitta rätt.
  • Detaljstyr inte mellanchefer. Lägg ut strategin och ge dem mandat att själva hitta den bästa vägen att implementera den.
 
  • Platta till organisationen. Ju mer jämlik organisationen är desto enklare blir det för mellancheferna att växla mellan att ge och ta order.
 
  • Skapa en rutin. Mellanchefer kan själva utveckla en rutin för att växla mellan roller med stor respektive liten makt om ledningen ger dem tid att hitta metoder som passar varje chef bäst.